Vedtekter anno 2017

Informasjon

1

Husk kontingenten

Kontingenten  betales så snart som mulig etter semesterstart  til Søndre Nittedal Veterankorps

Kontonr. 1602 47 53119

Beløp: 1000 kr

2

Grasrotandelen

Støtt korpset gjennom Norsk Tipping

og Grasrotandelen. Mer info HER

3

Facebook

Søndre Nittedal Veterankorps finner du også på Facebook

Webkontakt for Søndre Nittedal Veterankorps

Jarle Henningsen Aga

jaedvara@online.no

Korpsets vedtekter

Søndre Nittedal Veterankorps - revidert 2017


§1 ORGANISASJON

Søndre Nittedal Veterankorps ble stiftet høsten 1995 og holder til i Nittedal kommune.

Søndre Nittedal Veterankorps (SNV) er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Øst)


Organisering

SNV er selveiende med eget styre.


§2 FORMÅL

SNV legger vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og et godt miljø.

 

§3 MEDLEMSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre etter fylte 16 år. Ved innmelding i SNV blir en automatisk medlem i NMF.


3.1.1.Medlemmer under 18 år.

Musikanter tilknyttet skolekorps kan tas inn som aspiranter i SNV fra 1.august det året de fyller 15 år. Medlemmet skal prioritere å oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

Musikanter under 18 år (20 år) kan ikke delta på arrangementer med aldersgrense

18 år (20 år).


Musikanter under 18 år kan ikke delta på turer og seminarer uten en foresatt over 25 år. Styret skal ha skriftlig informasjon om den foresatte og bekreftelse på deltakelse fra den foresatte.


3.2 Forutsetning for medlemskap

a. Alle medlemmer plikter å følge korpsets, og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger. Opplysningene sendes inn skriftlig pr epost. Medlemmer under 18 år meldes inn med foresattes samtykke og kopi av epost skal sendes til foresatte. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre for registrering i medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

d. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.


3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

a. Musikkorpsåret følger kalenderåret.

b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent for hvert halvår, innen utgangen av januar og september. Medlemmer med permisjon betaler halv kontingent. Medlemmer som samtidig er medlem i skolekorps får fritak for kontingent de to første terminer etter innmelding.

c. Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF ihht NMF sine tidsfrister.

d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember.


3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding


3.5 Suspensjon og eksklusjon

a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

d. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

 

§4 ÅRSMØTET

 

4.1 Status

 Årsmøtet er Søndre Nittedal Veterankorps høyeste myndighet.

 

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

a. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av første kvartal.

b. Innkallingen sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 1 uke før ekstraordinært årsmøte.

c. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene før årsmøtet.

d. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.


4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

a. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.

b. Alle medlemmer av korpset har tale-, forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer har dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

c. Følgende har talerett:

    Representanter fra NMF

    Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

d. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene

 

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende:

a. Konstituering

1. Åpning

2. Navneopprop

3. Godkjenning av innkalling

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste

5. Valg av møteledelse

6. Valg av møtesekretærer

7. Valg av protokollunderskrivere


b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

d. Valg

De som velges må ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

 

§ 5. STYRET


 5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer.

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og eventuelle varamedlemmer.


5.2 Fullmakter

a. Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

d. To styremedlemmer i fellesskap har signaturrett.

 

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

b. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede. I ikkefulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

 

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.


5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver eventuelt daglig personalansvar.

Styret er ansvarlig for å innhente nødvendige politiattester når korpset har medlemmer under 18 år.

 

§6. KOMITEER

 

6.1 Revisjon

Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode.


6.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

 

§7. UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.§8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND


a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.

Vedtaket krever 2/3 flertall.


b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret,

rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto

disponeres av NMF Øst. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.


c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal

overføres til NMF Øst dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen syv år.


d. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.§9 VEDTEKTSENDRINGER

 

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.


IKRAFTTREDELSE


Disse vedtektene er vedtatt 2. mars 2009, og revidert 2017

.